Zalo – Nhắn gửi yêu thương

Zalo – Nhắn gửi yêu thương 2.0.2 APK for Android

Free Communication Apps by VNG Online


Zalo - Nhắn gửi yêu thương is a kind of Communication Apps for Android Phones and Tablets, manufactured by VNG Online. Appbalo provides Zalo - Nhắn gửi yêu thương 2.0.2 APK free download.

Zalo – Nhắn gửi yêu thương Description / Specifications

Zalo là ?ng d?ng nh?n tin ki?u m?i và k?t n?i c?ng ??ng hàng ??u cho ng??i dùng di ??ng Vi?t.

* Zalo có ?i?u gì ??c bi?t?
=> T?c ?? g?i tin nh?n c?c nhanh, b?n luôn nh?n ???c thông báo khi có tin nh?n m?i k? c? khi không m? ?ng d?ng.
=> Th? hi?n c?m xúc v?i emoticon và hình ??ng, âm thanh vui nh?n.
=> Nh?n tin l?i nói v?i ch?t l??ng âm thanh nén rõ ràng, không t?p âm, không méo ti?ng.
=> Trò chuy?n nhóm lên t?i 50 thành viên.
=> K?t n?i v?i ng??i n?i ti?ng ?? nh?n ???c nh?ng chia s? ??y thú v? t? h?.

* Cam k?t 100% mi?n phí.

* Chat và g?i ?i?n cho b?n bè, g?i tin nh?n nhóm trong danh b? th?t d? dàng (chat, sms, voice, photo, games).

* G?p g? v?i nh?ng ng??i b?n thú v? trên Phòng Trò Chuy?n ho?c Xung quanh n?i b?n ?.

* Chia s? nh?ng kho?nh kh?c ngay t?c thì v?i gia ?ình và b?n bè.

* Không c?n ??ng ký, tích h?p v?i m?ng xã h?i (Zing, Facebook, Yahoo, Google).

* An toàn và riêng t?.

Hãy kích ho?t Zalo và trò chuy?n ngay v?i b?n bè trong danh b?! Mong nh?n ???c nhi?u ý ki?n góp ý ?? Zalo ngày càng thân thi?n v?i b?n h?n.

Screenshots


Zalo – Nhắn gửi yêu thương Zalo – Nhắn gửi yêu thương Zalo – Nhắn gửi yêu thương

Download Zalo – Nhắn gửi yêu thương for Android

Zalo – Nhắn gửi yêu thương

Zalo – Nhắn gửi yêu thương

Category: Communication
Version: 2.0.2
Requires: Android 2.1 and up.
>>> Proceed to Zalo – Nhắn gửi yêu thương APK Download Page <<<
Support: Android Phones & Tablet


Note: If any APK download infringes your copyright, please contact us, We'll delete it any way.


Zalo – Nhắn gửi yêu thương
4.33 (86.67%) 3 votesIncoming search terms:
  • zalo 2 0 2 apk
  • zalo2 0 2
  • tai zalo 2 0 2
  • tai zalo 2 0 2 apk
  • zalo 2 0 2

Related Apps